Hva er Dramas?


Dramas er et serviceorgan for amatørteatergrupper i Norge og er en del av virksomheten i Teateralliansen. Dramas bistår med alt fra å søke om spilletillatelser og låne ut manus for gjennomlesing, til å utferdige kontrakter for spilletillatelser.

I Dramas sin manusdatabase finner du nærmere 3000 manustitler, som du kan bestille for lesing eller fremføring. Dramas er utviklet i kontinuerlig dialog med dramatikere, andre rettighetshavere, Teaterforleggerforeningen i Norden, Norske Dramatikeres Forbund og Norsk Oversetterforening. Dramas låner også ut noter og singback-CDer til noen teaterstykker.

Fra filialer til dramas.no

Bakgrunnen for etableringen av Dramas var et økende behov for manusutlån og rettighetsklarering hos medlemsorganisasjonene i Norsk Amatørteaterråd (senere Norsk teaterråd i 2005). Flere av medlemsorganisasjonene og andre amatørteatermiljøer hadde egne arkiv med manus som de lånte ut til sine medlemmer. Samtidig hadde Norsk Amatørteaterråd også en manussamling. På 1990-tallet ble det bestemt at oppgaven med manusutlån og rettighetsklarering skulle legges til Norsk Amatørteaterråd. Noregs Ungdomslag, Oslo Teatersenter, Vestlandske Teatersenter, Hålogaland Amatørteaterselskap og Nord-Trøndelag Teater fungerte som filialer med ansvar for utlån av manus og veiledning. Norsk Amatørteaterråd hadde ansvar for rettighetsklarering. Dramas hadde sin spede begynnelse som kartotekarkiv i Norsk Amatørteaterråd, først under navnet «Norsk Amatørteaterråds Kliringssentral». Deretter ble tjenesten kalt Dramas. 

Utover på 1990-tallet meldte behovet seg for å samle tjenesten ytterligere i Norsk teaterråd og filialene ble bedt om å sende inn sine manus til Norsk teaterråd, som overtok oppgaven med manusutlån og rettighetsklarering. Målet var å gi et samlet tilbud om manusutlån og rettighetsklarering til alle amatørteatre. Mot slutten av 1990-tallet besluttet Norsk teaterråd å digitalisere manussamlingen til en manusdatabase. Manusene ble digitalisert og papirmanusene ble til slutt levert inn til Nasjonalbiblioteket. De digitaliserte manusene ble nå tilgjengelig gjennom nettstedet dramas.no. 

Nettstedet dramas.no ble lansert i 1999 og var svært moderne da det kom, med mulighet for at brukerne kunne søke om manus til lesning og fremføring på nettsiden. I tillegg kunne manus nå sendes som PDF-filer via e-post. Nettstedet dramas.no var på mange måter historisk med sine muligheter til å gi hele amatørteaterfeltet enkel tilgang på manusutlån, rettighetsklarering og utbetaling av royalty til rettighetshavere. Dramas var ikke bare av stor betydning for amatørteatergrupper. Også for bibliotekene ble dramas.no et viktig oppslagsverk. Blant brukerne av Dramas ble det i tillegg til amatørgrupper en betydelig andel grunnskoler, andre undervisningsinstitusjoner og kulturskoler. 

Dramas i Teateralliansen

I 2015 ble Norsk teaterråd nedlagt, og Teateralliansen overtok driften av Dramas fra 1.1.2016. I forbindelse med overtakelsen ble det igangsatt et omfattende utviklingsprosjekt i Dramas, med blant annet fornyelse av den digitale plattformen. Dramas har fra mars 2017 to rådgivere i fulltidsstillinger, samt to rådgivere i deltidsstillinger.  

Les også

Teateralliansen.no